generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Seminář klávesových nástrojů, školní rok 2019/20

Seminář klávesového oddělení

Předmět Seminář klávesových nástrojů (SKN) je povinně určen pro žáky ZUŠ, kteří jsou vyučováni hře na klavír a varhany:

 • 6. a 7. ročník I. stupně základního studia
  (2 hodiny týdně)
 • 1. a 2. ročník II. stupně základního studia 
  (2 hodiny týdně)
 • 3. a 4. ročník II. stupně základního studia
  (1 hodina týdně)

Podmínky výuky jsou dány Školním vzdělávacím programem ZUŠ, který je v platnosti od 1. 9. 2019, č. j. ZUSH/25/16.

Výuka předmětu probíhá v budově ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 (učebna HN) vždy v pondělí od 18.00 do 19.30 hodin.

Tento školní rok je výuka Semináře klávesových nástrojů vedena panem učitelem Ondřejem Mejsnarem.

Pro plánovanou pestrost náplně a bohatost programu předmětu SKN věříme, že bude pro naše žáky zajímavý. Žáci se budou věnovat společnému poslechu a studiu klavírní literatury a hry (teoreticky i prakticky), navštěvovat koncerty naší ZUŠ a koncerty a přednášky žáků konzervatoře, při společných hodinách se budou učit základům klavírního doprovodu lidových i umělých písní, základům harmonie, jednoduché improvizaci a hře z listu. V tomto školním roce se budou žáci věnovat i základům sborového zpěvu pod vedením pana učitele Ondřeje Mejsnara.

V případě, že se žáci z časových nebo jiných důvodů nemohou účastnit výuky, mohou si pravidelnou docházku do SKN nahradit několika způsoby:

 • docházkou do komorního pěveckého sboru pod vedením Zdeňky Grossové
 • docházkou do jiného kolektivního hudebního souboru naší ZUŠ (dechový orchestr No Strings Orchestra, lidový soubor Šmidlátka, dětský folklorní soubor Perníček, Smyčcový komorní orchestr a další)
 • veřejným provedením nacvičené čtyřruční skladby či doprovodu jiného nástroje spolužáka 1x za pololetí

Pokud si žáci nenahradí docházku výše uvedenými možnostmi, budou uvolněni na základě „Žádosti o uvolnění“ z docházky do SKN pro školní rok 2019/2020. Tento dokument vydává osobně vyučující předmětu na 1. vyučovací hodině dne 9. 9. v 18.00 hodin.

Žáci uvolněni z pravidelné docházky na základě „Žádosti o uvolnění“ si mohou po dohodě s vyučujícím nahradit docházku do SKN návštěvami koncertů a jiných akcí Základní umělecké školy Pardubice, Havlíčkova 925, minimem jsou dva koncerty (akce) za každé pololetí školního roku. Z této návštěvy pak žák vytvoří písemný záznam (komentář koncertního programu, tance, výstavy, poznámky o pocitech, dojmech, případně o skladbě, která nejvíce zaujala, skladateli, účinkujících atd.), který odevzdá osobně, nebo e–mailem vyučujícímu SKN nejpozději do 5. ledna 2020 pro I. pololetní klasifikaci a do 7. června 2020 pro II. pololetní klasifikaci (mejsnar.varhanik@gmail.com).