generovat

Hudební obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Literárně dramatický obor

Seminář klávesových nástrojů, školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci,

předmět Seminář klávesových nástrojů (dále jen „SKN“) je povinně určen pro žáky ZUŠ, kteří jsou vyučováni hře na klavír a varhany:

6. a 7. ročník I. stupně základního studia v objemu dvou vyučovacích hodin týdně,

1. - 2. ročník II. stupně základního studia v objemu dvou vyučovacích hodin týdně.

Podmínky výuky jsou dány Školním vzdělávacím programem ZUŠ,který je v platnosti od 1. 9. 2022, č.j. ZUSH/30/22.

Výuka předmětu probíhá pro I. a II. stupeň společně každý pátek v 16.40 – 18.10 hodin v učebně č. 306 – Dům hudby.

Tento školní rok povede výuku SKN p. učitelka MgA. Libuše Nečesaná.

Pro pestrost náplně a bohatost programu předmětu SKN věříme, že bude pro naše žáky zajímavý. Žáci se věnují společnému poslechu, navštěvují koncerty naší ZUŠ, koncerty a přednášky žáků Konzervatoře Pardubice, vybrané koncerty KFP, Pardubického hudební jara nebo Barocco sempre giovanne apod.

V případě, že se žáci z časových nebo jiných důvodů nemohou účastnit výuky, mají možnost si pravidelnou docházku do SKN nahradit dvěma způsoby:

  • Docházkou do jiného kolektivního souboru hudebního oboru naší ZUŠ (dechový soubor No Strings Orchestra, lidová muzika Šmidlátka, folklorní muzika Perníček, Smyčcový komorní orchestr atd.).
  • Docházkou do komorního pěveckého sboru pod vedením Zdeňky Grossové
  • Nácvikem čtyřruční hry či doprovodu se spolužákem.

Pokud si žáci nenahradí docházku výše uvedenými možnostmi, budou uvolněni na základě „Žádosti o uvolnění“ z docházky do SKN pro školní rok 2022/2023.

Žáci uvolněni z pravidelné docházky na základě „Žádosti o uvolnění“ si mohou po dohodě s vyučujícím nahradit docházku do SKN návštěvami koncertů a jiných akcí Základní umělecké školy Pardubice, Havlíčkova 925, nebo jakýchkoli kulturních akcí ve městě či kraji. Minimem jsou dva koncerty (akce) za každé pololetí školního roku.
Z této návštěvy pak žák vytvoří písemný záznam (komentář koncertního programu, tance, výstavy, poznámky o pocitech, dojmech, případně o skladbě, která nejvíce zaujala, skladateli, účinkujících atd.), který odevzdá osobně nebo e-mailem vyučujícímu SKN nejpozději:

do 8. ledna 2023 pro I. pololetní klasifikaci

do 11. června 2023 pro II. pololetní klasifikaci

na e-mail: klavirniseminarzus@seznam.cz.